- JU -

v prvom mesiaci 200 položiek zaúčtovaných 100 % zľava

- PU -

v prvom mesiaci prvých 200 zaúčtovaných položiek v denníku 100 % zľava

- PaM -

100% zľava pri spracovaní nového zamestnanca do databázy.

Novinky

-->Novela DPH od 1.10.2012 - § 43 Oslobodenie od DPH dodanie z T do iného ČŠ- nové znenie<--
§ 43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu (1) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou...

-->Sadzby tuzemského stravného od 1.9.2012 a cena stravných lístkov<--
Opatrením MPaSVSR 248/2012 určila nasledovné výšky stravného v tuzemsku: 1. časové pásmo 5 až 12 hodín...

-->Zmena daňového poriadku a podávania daňových priznaní elektronicky<--
Schválená novela daňového poriadku (563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov) dáva nové pravidlá...

-->Príjem z podielov na zisku a dividend za rok 2011<--
Fyzické osoby, ktoré dosiahli príjem podľa

§ 10b ods. 1 pís. e

/Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení/ nahlasujú do 31.5. nasledujúceho obdobia uvedený príjem na tlačive...

-->Odpisovanie majetku od 1.1.2012<--
Od januára 2012 sa menia pravidlá odpisovania hmotného majetku. Po novom sa majetok bude odpisovať mesačne....

-->Upozornenie 80% paušál na PHM<--
Ak si daňovník chce uplatniť 80% paušál pri dani z príjmov a DPH....

-->Sociálna poisťovňa - oznámenie identifikácie platieb od 1.3.2012<--
Na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom poistení"), účinnej od 1. marca 2012, pri platení poistného na sociálne poistenie, penále a pokút, sa stáva povinnosťou odvádzateľov poistného do Sociálnej poisťovne identifikovať platbu a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol....

-->Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 a jednotlivé povinnosti<--
do 28.2.2012 doručiť poisťovni výkaz za zamestnancov, ktorý bude obsahovať informácie členené po zamestnancoch - skutočná výška príjmu, vymeriavacie základy bez obmedzenia na maximum. Forma je uvedená v metodickom usmernení 3/5/2008....

-->Platby do SP od 1.7.2012<--
Od 1. júla 2012 sa pre SZČO mení výpočet vymeriavacieho základu na sociálne poistenie - podľa ich minuloročných zárobkov....

-->Výška stravného pre zahraničné pracovné cesty v roku 2012<--
Zahraničné stravné pre rok 2012 je ustanovené Opatrením Ministerstva financií vydané v Zbierke zákonov č. 472/2011....

Akcia

1. finančná analýza

zadarmo


2. vyhotovenie interných smerníc

zadarmo


3. vypracovanie knihy jázd

zadarmo