- JU -

v prvom mesiaci 200 položiek zaúčtovaných 100 % zľava

- PU -

v prvom mesiaci prvých 200 zaúčtovaných položiek v denníku 100 % zľava

- PaM -

100% zľava pri spracovaní nového zamestnanca do databázy.

Vedenie kompletného účtovníctva

Jednoduché a podvojné účtovníctvo pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov aj nepodnikateľov. Vedenie účtovníctva

spätne na konci roka

. Vedenie

mzdovej

evidencie a mzdovej agendy. Evidencia pohľadávok a záväzkov, evidencia majetku a zostavenie odpisových plánov. Spracovanie interných smerníc. Posúdenie účtovných prípadov z daňového hľadiska. Výstupy z účtovníctva v súlade s požiadavkami klienta. Elektronická archivácia účtovných dokladov.

Spracovanie ročného zúčtovania

dane z príjmov a zdravotného poistenia pri spracovávaní miezd. Spracovanie daňového priznania dane z príjmu, spracovanie priznania dane z pridanej hodnoty

(DPH)

a súhrnného výkazu. Spracovanie

výkazov

pre Štatistický úrad Slovenskej republiky, Intrastat. Spracovanie

účtovnej závierky

podľa slovenských zákonov.

Evidencia pohľadávok a záväzkov

evidencia majetku a zostavenie odpisových plánov. Spracovanie interných smerníc.

Posúdenie účtovných prípadov

z daňového hľadiska. Výstupy z účtovníctva v súlade s požiadavkami klienta. Elektronická archivácia účtovných dokladov.